Για την πλήρη εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφορικής, η NBS παρέχει καθοδήγηση στο σχεδιασμό και στις λήψεις αποφάσεων χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε εξειδικευμένες λύσεις, διαχείριση εμπειρογνωμόνων και βαθιά γνώση της βιομηχανίας πληροφορικής. Μέσω αυτών των διαδικασιών, εξασφαλίζουμε την επιτυχία της εφαρμογής μας.

Η υποδομή πληροφορικής και δικτύου είναι βασική ανάγκη για σύγχρονα κτίρια, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτοματισμού επιχειρήσεων, λειτουργίας τηλεφωνικού κέντρου, ενδοεπικοινωνίας, ελέγχου και συστημάτων ασφαλείας.

Η NBS, με έμπειρους μηχανικούς και τεχνικούς, έχει αναλάβει έργα σε δομημένα καλωδιακά συστήματα και τοπικά δίκτυα σχεδιασμού έργων, προμήθειας καλωδίων και προϊόντων σύνδεσης από ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένων εμπορικών σημάτων ποιότητας. Το κύριο πλεονέκτημα της NBS είναι η τεχνογνωσία της στη δομημένη καλωδίωση βασισμένη στο δίκτυο επικοινωνιών. Έτσι, η NBS μπορεί να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, από το γενικό σχεδιασμό και την εγκατάσταση του συστήματος, έως τη μέτρηση και πιστοποίηση της ποιότητας. 

Δομημένη καλωδίωση 

Ο όρος δομημένη καλωδίωση περιλαμβάνει μια σειρά κανονισμών-προτύπων, διεθνώς αναγνωρισμένα, που εφαρμόζονται στο προγραμματισμό, το σχεδιασμό και την εγκατάσταση ενός καλωδίου χαμηλής τάσης, για τη μετάδοση όλων των πιθανών πληροφοριών (δεδομένων, φωνής, βίντεο) σε ένα Δίκτυο. Η κατάλληλη επιλογή του φυσικού μέσου μετάδοσης πληροφοριών, συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα του δικτύου, ενώ παράλληλα μειώνει τον χρόνο που είναι απενεργοποιημένο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η εξέλιξη της τεχνολογίας και οι απαιτητικές εφαρμογές απαιτούν ένα “ισχυρό” υπόβαθρο, το οποίο θα καλύπτει τόσο τις σημερινές όσο και τις μελλοντικές ανάγκες.Το κατάλληλα καταρτισμένο και έμπειρο προσωπικό της εταιρίας μας είναι σε θέση να σχεδιάσει, να εγκαταστήσει και να πιστοποιήσει συστήματα δομημένης καλωδίωσης, λαμβάνοντας υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες:     

 • Τις ανάγκες των πελατών και τον διαθέσιμο φυσικό χώρο.
 • Τον παράγοντα  κόστους που συνδέεται με τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Τις τρέχουσες και μελλοντικές απαιτήσεις  καθώς και τις επιδόσεις του δικτύου.
 • Τη δημιουργία ενός φιλικού, κλιμακωτού και εύκολα διαχειρίσιμου  περιβάλλοντος  για τον τελικό χρήστη.

Η NBS υλοποιεί πολύπλοκα έργα για τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα και έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία και εμπειρία από αυτά τα ετερογενή περιβάλλοντα στην αγορά. Ομοίως, η NBS έχει εξασφαλίσει στρατηγικές συνεργασίες με κορυφαίους διεθνείς προμηθευτές και είναι σε θέση να προσφέρει λύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

 •   Εικονικοποίηση πελάτη
 •  Συστήματα Virtualization
 •  Πλατφόρμες εικονικοποίησης
 • Αποκατάσταση αποθήκευσης
 • Διαχείριση δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας, αρχειοθέτησης και απομνημόνευσης
 • Παράδοση Εφαρμογών, Εικονικοί Επιφάνειες, Λεπτοί Πελάτες
 • Exchange & Active Directory
 • Κοινόχρηστο σημείο
 • Παρακολούθηση συστημάτων και εφαρμογών
 • Cloud Computing Services
  Επιχειρηματικές Εφαρμογές

Οι αυξανόμενες απαιτήσεις των επιχειρήσεων και των οργανισμών για ομαλή και αποδοτική λειτουργία σε ένα μεταβαλλόμενο περιβάλλον, σε συνδυασμό με τις αναπτυσσόμενες τεχνολογίες πληροφοριών και τηλεπικοινωνιών και τις ατελείωτες εφαρμογές τους, δημιουργούν την ανάγκη ολοκληρωμένων λύσεων. Η υποδομή δικτύου είναι ο βασικός και κρίσιμος άξονας στον οποίο υποστηρίζονται πολλές λειτουργίες ενός οργανισμού.

Η NBS έχει τη δυνατότητα να σχεδιάζει με αποτελεσματικό τρόπο τις τρέχουσες ανάγκες ενός οργανισμού που προσφέρει επιχειρηματικές εφαρμογές, επικοινωνία χρηστών, εφαρμογές δεδομένων, φωνής και βίντεο, πρόσβαση και ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της προηγμένης μεταγωγής και δρομολόγησης και φυσικά δρομολόγησης νέων υπηρεσιών.

Οι μηχανικοί της εταιρείας παρέχουν υπηρεσίες υποστήριξης και συμβουλών για βέλτιστο σχεδιασμό, αναβάθμιση και επέκταση τηλεπικοινωνιακών και υπολογιστικών συστημάτων. Βοηθούν επίσης στον προσδιορισμό της επιλογής ισοδύναμων προϊόντων που ανταποκρίνονται με επιτυχία στις ανάγκες των πελατών, υπό το πρίσμα της πλέον συμφέρουσας οικονομικής και τεχνικής λύσης. Πολύ συχνά οργανώνονται προσομοιώσεις στις εγκαταστάσεις της NBS, όπου ο πελάτης είναι σε θέση να αξιολογήσει τις προσφερόμενες λύσεις και να επιλέξει εκείνες που ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες του.

Κάθε έργο λόγω της πολυπλοκότητάς του σε ένα ασταθές περιβάλλον γεμάτο από κινδύνους είναι απαραίτητο για τη χρήση κατάλληλων μεθοδολογιών για την επιτυχή εκτέλεση σύμφωνα με τον προβλεπόμενο χρόνο, κόστος και ποιότητα για την ικανοποίηση του πελάτη. Για τον συντονισμό κάθε έργου, η NBS εφαρμόζει μεθοδολογίες διαχείρισης έργου, της διασφάλισης της ποιότητας και των μεθοδολογιών διαχείρισης κινδύνων με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων. Αυτές οι μεθοδολογίες, σε συνδυασμό με την ανάλυση, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του έργου, θέτουν τα θεμέλια για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την παρακολούθηση της προόδου του καθενός, συμπεριλαμβανομένης της λήψης αποφάσεων, της οργάνωσης, του προγραμματισμού, του προϋπολογισμού, των διαδικασιών συντονισμού, της επικοινωνίας και του ελέγχου.